Nội dung:


Chương 1: Tổng quan về quản trị học

Chương 2: Lý thuyết quản trị

Chương 3: Môi trường kinh doanh

Chương 5: Quyết định quản trị

Chương 6: Hoạch định

Chương 7: tổ chức

Chương 8: Lãnh đạo

Chương 9: Kiểm tra

Link download:


Chủ đề mới nhất hữu ích nên xem: